14 februari 2020

Een misplaatst, gevaarlijk en overbodig plan

In Trouw pleit Nourdin El Ouali van de Rotterdamse islamitische partij NIDA voor 'sancties om racisme te bestrijden'. Het gaat hem vooral om het gedrag van politici. 'Gepaste sancties zijn nodig voor het bestrijden van racisme en ander on­ethisch gedrag van politici. Afhankelijk van het aantal zetels en leden krijgen (landelijke) politieke partijen fractiebudget, partijsubsidies en zendtijd. Mocht een partij herhaaldelijk grensoverschrijdend gedrag vertonen en onverantwoord omgaan met het gegeven podium, de overheidsmiddelen en de publieke zendtijd, dan is het volkomen legitiem een partij hierom te korten.' El Ouali heeft bedacht dat de Raad van State hier een rol zou kunnen spelen.

Dat laatste is een buitengewoon vreemd idee. De Raad van State adviseert over wetsvoorstellen en heeft een afdeling Bestuursrechtspraak die geschillen slecht tussen burgers enerzijds en de staat anderzijds. Het sanctioneren van uitlatingen van politici kan ik daar moeilijk mee rijmen. Daar is de gewone rechter voor en die doet dat ook als dat nodig is. Maar El Ouali is kennelijk niet tevreden met de actuele rechtspraak op dit terrein. Daarmee past hij in het hetzelfde rijtje als de politici die hij bestrijdt. Die zijn ook -vanuit tegengestelde politieke opvattingen- van mening dat de rechtspraak in Nederland niet deugt. Een buitengewoon gevaarlijke tendens die in strijd is met de scheiding der machten. El Ouali kan voorstellen doen om de wet aan te scherpen. Maar als politicus moet hij zich verre houden van correcties of aanvullingen op de geldende rechtspraak.


Maar nog gevaarlijker is het voorstel van El Ouali om aparte sancties in te voeren voor 'racisme en ander onethisch gedrag van politici....grensoverschrijdend gedrag en onverantwoord omgaan met het gegeven podium, de overheidsmiddelen en de publieke zendtijd'. Dit is regelrechte knevelarij van de politiek. Heeft de partijleider van NIDA wel in de gaten dat hij zelf het eerste slachtoffer zou kunnen zijn van dit soort maatregelen als zijn tegenstanders het voor het zeggen krijgen? Politici die zich onethisch en onverantwoord gedragen moeten door de kiezers worden afgestraft. Zo werkt dat in een democratie. Een hoogverheven instantie die de politiek op dergelijke vage maatstaven moet beoordelen is in strijd met de vrijheid die een rechtsstaat garandeert om politiek te bedrijven. En voor overtredingen van de wet is er verder nog altijd de rechter .

Het kan zijn dat de ondoordachte voorstellen van El Ouali voortkomen uit frustratie over aanhoudende onheuse bejegeningen van de kant van extreemrechts. Met alle begrip daarvoor mag ik toch hopen dat hij ze heel snel weer vergeet.

[foto: Edo Dijkgraaf CC]

Geen opmerkingen: